Khối Văn Phòng (5 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
[HN] Kế toán Doanh thu

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

[HN] Kế toán Tài sản

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

[HN] Kế toán Công nợ

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

[HN] Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội

[HN] Trưởng phòng An ninh

Số lượng cần tuyển: 1 người

Thành phố Hà Nội