Khối Kho Vận (Thủ Đức) (3 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
HCM_Nhân viên Phụ xe

Số lượng cần tuyển: 2 người

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh