Miền Bắc (1 vị trí đang tuyển)
Vị trí đang tuyển
Nơi làm việc
Nhân viên Đóng hàng Kho Xuân Phương

Số lượng cần tuyển: 3 người

Thành phố Hà Nội